Zapytanie ofertowe - katering

Radom, 28.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/2017/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem:

Edyta Plaskota-Zioło

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel:  731 551 322

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców, nr umowy RPMA.08.03.01-14-7022/16-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Usługa dostawy posiłków dla dzieci w wieku 0 – 3 lat do  lokalu, gdzie będzie sprawowana opieka żłobkowa w Radomu, ul. Starokrakowska 135

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy posiłków dla dzieci w wieku 0 – 3 lat do  lokalu, gdzie będzie sprawowana opieka żłobkowa w Radomu, ul. Starokrakowska 135 w związku z realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zamówienie obejmuje dostarczenie śniadania, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców i podwieczorka wraz z napojami oraz odbiór resztek po posiłku. w ramach projektu pn. Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”.

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

 1. Cel zamówienia:

Dostawa posiłków dla dzieci do lat 3 do w ramach projektu pn. Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”.  .

 1. Dostawa posiłków będzie mieć miejsce w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2019 codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć z dziećmi, zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Zamawiającego.
 2. W ramach wykonywanej usługi zamawiane będą 4 posiłki:
 3. śniadanie I,
 4. śniadanie II,
 5. obiad składający się z dwóch dań i kompotu z owoców,
 6. podwieczorek
 7. Wykonawca dostarczy zamawiany przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 17:00.
 8. Wykonawca odpowiada za dostarczane posiłki w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody i jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
  i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użycie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów jakościowych

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy  mają  jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV:

55520000-1

Usługi dostarczania posiłków

 1. IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT:
 2. Na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca złoży uzupełniony o wymagane załączniki Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
  w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres: 26-600 Radom, ul. Toruńska 12
 3. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia.
 1. V. DOPUSZCZALNość ZMIANY UMOWY:
 2. 1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
 3. a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
 4. b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
 5. c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
 6. d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
 7. e) w zakresie sposobu wykonania świadczenia Wykonawcy,
 8. f) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany dostarczanego wyżywienia, zmiany ilości wyzywienia lub innych okoliczności których żadna ze stron nie mogła przewidzieć,
 9. g) w zakresie terminu realizacji, o ile zmiana terminu realizacji wyniknie z przyczyn których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron,
 10. h) w zakresie sposobu płatności, o ile zmiana sposobu płatności wyniknie z przyczyn których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron, bądź będzie miała wpływ na przyspieszenie realizacji przedmiotu zamówienia lub dostawę o lepszych parametrach lub niższej cenie.
 1. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

VII.      KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia) ORAZ Wykaz dokumentów wymaganych dla potwierdzenia ich spełnienia:

 1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia,

Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy usług cateringowych  o wartości min. 15.000,00 zł brutto każda z dostaw.

 • gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w czasokresie określonym
  w zapytaniu ofertowym.
 1. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (np. protokoły odbioru)
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. O udzielenie  zamówienia  nie  może  ubiegać  się  Wykonawca,  wobec  którego  jest prowadzone postępowanie  likwidacyjne,  upadłościowe  lub  naprawcze,  jak  również który  pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VIII.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem telefonu: 731 551 322 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.,
 1. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
 2. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału bądź kopii poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
 5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i otwarcia OFERT
 2. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 3/12/2017 - projekt „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców” w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. do godziny 12:00 w formie pisemnej: poprzez ich doręczenie na adres: 26-600 Radom, ul. Toruńska 12. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji.
 4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: 26-600 Radom, ul. Toruńska 12. Zmiany zostaną dołączone do oferty.
 1. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
 2. Wykonawca podaje wynagrodzenie ryczałtowe brutto za całość zamówienia na podstawie załączonej dokumentacji ofertowej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Dostawa towarów stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania jest finansowana w całości ze środków publicznych.
 5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
 7. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne, jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
 8. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniem podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym należy do Wykonawcy.

XII.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW (informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium):

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:

- CENA BRUTTO

W tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg wzoru nr 1.

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej.

              C min

             C= ------------------ x 100 pkt

                        Cx

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena”,

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cx – cena oferty badanej.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem projektu) na udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od wyboru Oferenta, chyba że Oferent wyrazi zgodę na obniżenie ceny do poziomu kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający wybierze jednego Oferenta, który otrzyma największą liczbę punktów.
 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od dotychczas zaoferowanych cen.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 5. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Kryterium Premiujące:

 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeżeli Oferent wykaże, iż:

-  wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona jest min: 1 osoba z niepełnosprawnością, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych  przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego obszaru Gospodarczego

- wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona jest min. 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy,

Aby wykazać spełnienie w/w warunku, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

- kopię  umowy o pracę z osobą bezrobotną i z niepełnosprawnością ,

- kopię  dokumentów  potwierdzających  niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji przedmiotu umowy ,

- zgłoszenie ofert pracy do powiatowego urzędu pracy i odpis skierowania osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy

Ocena warunku metodą  spełnia/nie spełnia.

Za spełnienie w/w warunku zostanie przyznane 5 pkt premiujących.

XIII.     INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem upływu składania ofert.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy lub najpierw do negocjacji, jeśli przedstawiona w ofercie cena będzie przekraczała wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 4. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
 5. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIV.     INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
  z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
 1. XV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU Odrzucenia ofert:
 2. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
 3. Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania.
 4. Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
 5. Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
 6. Są niezgodne z przepisami prawa.
 7. Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
 8. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.

XVI.     INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

XVII.    Wymienienie załączników:

 1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy:
 • o braku podstaw do wykluczenia,
 • o braku powiązań,
 • o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 1. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 3. Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy usług

Więcej w tej kategorii: « Protokół z otwarcia ofert

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl