Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

WWR - co to jest?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

 

Jak uzyskać WWR?

Musisz iść z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

 Z uzyskanym zaświadczeniem musisz udać sie do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja - sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne - jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz opinię WWRD z poradni i przyjdź z nią do nas. My się z nią zapoznamy i zespół WWR przydzieli Twojemu dziecku zajęcia odpowiednie do rozpoznanych dysfunkcji.

 

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i kto je prowadzi?

Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

 

Ile godzin przysługuje mojemu dziecku w ramach WWR?

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

 

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Procedura organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Instytucie Rozwoju Dziecka

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
 2. Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 3. Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ma na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka a w szczególności:

 1. wielospecjalistyczną i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie
 2. stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego oraz społeczno- emocjonalnego dziecka
 3. występujących u dziecka deficytów rozwojowych
 4. wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w relacji rodzic/ opiekun prawny - dziecko.

Adresaci wczesnnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju konieczne jest złożenie wniosku o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania.

 

Zespół wczsnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „Zespołem”, powoływany jest przez Dyrektora Poradni Specjalistycznej mieszczącej się w Instytucie Rozwoju Dziecka.
 2. W skład zespołu wchodzą specjaliści przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, logopeda, rehabilitant, terapeuta Integracji Sensorycznej i inni specjaliści w zależności od potrzeb.

Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy:

 1. Ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przeprowadzonej diagnozy, kierunków orz harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 2. Opracowanie i realizowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z uwzględnieniem działań wspierających jego rodzinę w realizacji programu,
 3. Dokonywanie systematycznej oceny efektywności i skuteczności podejmowanych działań oraz modyfikowanie ich w razie potrzeby,
 4. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
 5. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
 6. Nawiązanie współpracy z:
  1. przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
  2. podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
  3. ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb współpraca z podmiotem leczniczym oraz  w razie potrzeby pomoc rodzinie w zapewnieniu dziecku niezbędnych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:
  1. modelowanie pracy z dzieckiem, udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z dzieckiem,
  2. udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem ,
  3. udzielanie porad/ konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Członkowie Zespołu pracują zgodnie z zakresem obowiązków zawartych w niniejszej procedurze.

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Organizację i realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju nadzoruje Dyrektor Poradni Specjalistycznej mieszczącej się w Instytucie Rozwoju dziecka.
 2. Wnioski w sprawie objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. W przypadku braku miejsc, dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową.
 3. Po otrzymaniu wniosku o objęcie dziecka zajęciami WWRD, dyrektor wraz z członkami zespołu WWRD zapoznają się z dostarczoną przez wnioskodawcę dokumentacją. Następnie dyrektor powołuje zespół terapeutów dla danego dziecka i ustala miesięczny wymiar zajęć w ramach WWRD w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 4. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kompleksowej diagnozy dziecka, rozmowy z rodzicami oraz bezpośredniej obserwacji dziecka podczas pierwszych spotkań zespół WWRD opracowuje Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz ustala harmonogram zajęć.
 5. W przypadku, kiedy placówka nie zatrudnia specjalistów odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka, bądź nie dysponuje odpowiednim sprzętem, dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju.
 6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością godzin przyznanych dziecku, ustalonych przez dyrektora poradni według ustalonego harmonogramu zajęć.
 8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są indywidualnie z dzieckiem, jego rodziną, bądź w grupach nie przekraczających 3 osób.
 9. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.
 10. Zespół WWRD prowadzi dokumentację dla każdego dziecka, obejmującą:
  1. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  2. wniosek rodzica/ opiekuna prawnego o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju
  3. kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka
  4. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, uwzględniający wsparcie rodziny dziecka
  5. harmonogram pracy zespołu terapeutów
  6. dziennik indywidualnych zajęć WWRD
 1. Konsultacje Zespołu WWRD odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Zakres obowiązaków członków zespołu wczsnego wspomagania rozwoju dziecka.

 • Koordynator zespołu WWRD (dyrektor poradni):
  1. koordynuje pracę zespołu WWRD ;
  2. odpowiada za przygotowanie przez zespół Indywidualnego Programu Wczesnego Wspierania Rozwoju oraz za prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań Zespołu ;
  3. organizuje spotkania zespołu poświęcone analizie efektywności pracy z dziećmi, planowaniu dalszych działań oraz dokonywaniu ewentualnych modyfikacji programów terapii zgodnie z harmonogramem.

Terapeuci jako członkowie Zespołu WWRD:

 1. przeprowadzają diagnozę specjalistyczną dziecka w oparciu o wywiad, obserwacje dziecka oraz dostępne metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka (pierwsze trzy zajęcia z dzieckiem);
 2. prowadzą zajęcia specjalistyczne, zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychoruchowego, stosownie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz własną diagnozę (czas zajęć 50 minut + 10 minut na rozmowę z rodzicem/opiekunem/nauczycielem, zrobienie wpisu do dziennika);
 3. prowadzą terapię według wyznaczonego grafiku pracy. Jeśli w danym dniu nie ma dziecka to na terapię biorą dziecko, którego wcześniej nie było i wpisują zmianę do grafiku pracy;
 4. systematycznie dokonują oceny postępów dziecka, a w razie potrzeby modyfikują indywidualny program terapii stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
 5. na bieżąco po skończonych zajęciach uzupełniają wpis (temat zajęć) ze swojej terapii;
 6. udzielają rodzicom/ opiekunom prawnym porad i wsparcia w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w relacji z dzieckiem (forma ustna) oraz wskazówek do pracy z dzieckiem (forma pisemna);
 7. na wniosek rodziców przygotowują opinię specjalistyczną (okres oczekiwania rodzica po złożeniu wniosku do sekretariatu dwa tygodnie).
 8. w niezagospodarowanych godzinach (według grafiku) pracy wspierają pomocą grupy przedszkolne (w porozumieniu z dyrektorem przedszkola).

Prawa i obowiązaki rodziców/opiekunów prawnych dziecka biorącego udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju 

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:
  1. udziału w zajęciach prowadzonych z dzieckiem oraz w zajęciach organizowanych dla rodziców/ opiekunów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
  2. informacji na temat potrzeb, możliwości i postępów czynionych przez dziecko
  3. uzyskiwania porad, instrukcji i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem
  4. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących Indywidualnego Programu WWRD
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:
  1. systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia WWRD, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań
  2. punktualnego przyprowadzania/odbierania dziecka na/z terapii
  3. w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie koordynatora lub terapeutów o nieobecności dziecka (telefonicznie, osobiście lub pisemnie)
  4. ścisłej współpracy z zespołem specjalistów w zakresie kontynuowania terapii w warunkach domowych
  5. przekazywania informacji/ dokumentacji dot. stanu zdrowia dziecka, diagnoz, realizowanych innych form terapii
  6. nieprzyprowadzania na zajęcia dzieci chorych
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikających z harmonogramu nie ma możliwości odpracowywania zajęć (dotyczy również dni wolnych od pracy, planowanych urlopów i zwolnień lekarskich terapeutów).
 2. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka na trzech kolejnych zajęciach, może zostać ono wykreślone z listy uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, a na jego miejsce może zostać umówione dziecko z listy rezerwowej.

Procedura obowiązuje od dnia: 01.01.2019

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl