Szkoła Podstawowa - onas

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi

 

O SZKOLE

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.” Albert Camus

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi prowadzona przez „Stowarzyszenie Karuzela” to nowoczesna, bezpieczna i dostosowana do potrzeb uczniów placówka, która zapewnia fachową pomoc specjalistów i nauczycieli. Szkoła swoją działalność rozpoczęła 1 września 2021 roku i tego dnia zabrzmiał przysłowiowy pierwszy dzwonek.

Celem Szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny oraz przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. Kształtujemy postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi zakres nauczania określają elementy, które są ustalane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego: podstawa programowa i ramowe plany nauczania. Pierwsza z nich determinuje treści nauczania w szkole podstawowej. Stanowi ona wykaz celów dydaktycznych, a także wiedzy, umiejętności i kompetencji, których opanowanie przez uczniów jest zakładane na danym etapie edukacji. Ramowy plan nauczania obejmuje tygodniowy wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

Proces dydaktyczny w Naszej Szkole:

- Pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I, II i III. Nauczanie na tym etapie ma na celu zapewnienie łagodnego przejścia z przedszkola do edukacji szkolnej. Ma ono charakter zintegrowany.

Zajęcia edukacyjne odbywają się według rozkładu zajęć przygotowanego przez nauczyciela,
w którym czas trwania lekcji i przerw jest zależny od aktywności uczniów.

- Drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII) obejmuje nauczanie w podziale na przedmioty.

Realizujemy zalecenia, które zostały określone w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Naszej placówce nie ma dzwonków – czas zajęć uzależniony jest od możliwości
i predyspozycji uczniów oraz realizowanego tematu. Naszym największym atutem jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Jednym z celów Naszego nauczania jest wyrabianie postaw z edukacji zdrowotnej, obywatelskiej oraz zadań sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Podejmowane przez Nas działania polegają na zindywidualizowaniu wspomagania rozwoju każdego ucznia oraz dostosowanie się do jego potrzeb i możliwości.

Więcej w tej kategorii: Rekrutacja »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl