O projekcie Żłobek

logo Unia

 

Żłobek powstał w ramach projektu

 

 „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”

Nr umowy RPMA.08.03.01-14-7022/16-00

Realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących  opiekę nad dziećmi do lat 3

 • Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim ziemskim i mieście Radom.
 • Nabór kandydatów  do  udziału  w  projekcie  prowadzi  Beneficjent   –  Stowarzyszenie Karuzela, z siedzibą w Radomiu.
 • Projekt zakłada   ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 kobietom z powiatu radomskiego i miasta Radom, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 30 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku i zapewnienie opieki, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r
 • Uczestniczki projektu zobowiązane są do zapewnienia środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku, w wysokości nie przekraczającej 20% kosztów pobytu dziecka danej uczestniczki, w danym miesiącu. Szczegóły wielkości współfinansowania zostaną określonej w Umowie udziału w projekcie.
 • Regulamin rekrutacji uczestników oraz Formularz rekrutacyjny  podawany  jest  do  publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjenta www.karuzela.org oraz
  w biurze projektu Beneficjenta, przy ulicy Toruńskiej 12,  w Radomiu.

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:
 • I etap: wstępna ocena formalna Formularza rekrutacyjnego prowadzona na bieżąco przez Specjalistę ds. promocji i rekrutacji
 • II etap: ocena formalna i merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem kwalifikowalności do udziału w Projekcie kandydatki na Uczestnika Projektu oraz spełnienia dodatkowych kryteriów oceny prowadzona przez Komisje Rekrutacyjną

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl