OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

                               

                                                                                                                    

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie:

 

„PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dot. przebudowy  i dostosowania na potrzeby żłobka istniejącego budynku biurowego znajdującego się przy ul. Starokrakowskiej 135, dz. nr ewid. 161/13 w Radomiu dofinansowane

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,  działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający:

  • przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
    w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Artur Wydra, Ul. Langiewicza 10, 26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 297 680,00 zł, Okres gwarancji jakości: 3 lata,

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

55,36 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 279 641,77 / 297 680,00 x 60 pkt = 55,36 pkt

55,36 pkt

Gwarancja jakości

0,00 pkt

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

3 lata  = 0,00 pkt

Numer oferty 2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Hydro-Truck Sp. Z o.o., ul. Obrońców 36, 26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 279 641,77 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

60,00 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 279 641,77 / 279 641,77 x 60 pkt = 60,00 pkt

80,00 pkt

Gwarancja jakości

20 pkt

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

4 lata  = 20 pkt

Numer oferty 3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELECTRIC INSTAL Sp. Z o.o., ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 327 180,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

51,28 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 279 641,77 / 327 180,00 x 60 pkt = 51,28 pkt

71,28 pkt

Gwarancja jakości

20 pkt

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

4 lata = 20 pkt

Numer oferty 4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Zakład Budowlano-Remontowy Ryszard Kietla, Ul. Wiejska 81/2, 26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 307 538,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,55 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 279 641,77 / 307 538,00 x 60 pkt = 54,55 pkt

74,55 pkt

Gwarancja jakości

20 pkt

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

4        lata  = 20 pkt

  • jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez Hydro-Truck Sp. Z o.o., ul. Obrońców 36, 26-600 Radom ( Cena ofertowa brutto: 279 641,77 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata, ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 80,00 pkt (z czego 60,00 pkt za kryterium ceny, 20 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości).
  • Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl