Zapytania ofertowe -roboty budowlane

Ogłoszenie przetargu NIEOGRANICZONEGO

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO”

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 1. I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

 

Stowarzyszenie Karuzela

 1. ul. Cicha 8/10 lok. 161

26 – 600 Radom; woj. mazowieckie

REGON: 141219166 NIP: 9482507155

tel. 509 057 823   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący sprawę:

Katarzyna Ziętek tel. 600 774 847

Adres strony internetowej: www.karuzela.org

 

.

 1. II. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 • Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Pzp”.
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

    III.          Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

45453000-7    roboty remontowe

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 1. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dot. przebudowy i dostosowania na potrzeby żłobka istniejącego budynku biurowego znajdującego się przy ul. Starokrakowskiej 135, dz. nr ewid. 161/13 w Radomiu dofinansowane

 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,  działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

 1. IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 1. V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 1. VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

 • VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

.

 1. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. a) oferty należy składać do dnia 28.11.2017 roku do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego:

Stowarzyszenie „KARUZELA” ul. Toruńska 12,  26-600 Radom, Sekretariat

 1. b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie
 2. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 3. a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 roku o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie „KARUZELA” ul. Toruńska 12, Radom, Gabinet Dyrektora
 4. b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 5. c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- okres udzielonej gwarancji;

- termin wykonania;

 

 

 1. X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

 1. 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1) Cena oferty -  60 %  (max 60 pkt)

2) Okres udzielonej gwarancji jakości -  40 %  (max 40 pkt)

 1. 2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  P(Ci) = Cmin / Ci  x 60 pkt gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 5 pełnych lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

3 lata                              – otrzyma 0 punktów P(Gi)

4 lata                              – otrzyma 20 punktów P(Gi)

5 lat                                – otrzyma 40 punktów P(Gi)

Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.

UWAGA: Oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  poniżej 3 lat zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu gwaranci na min. 3 lat.

 

 

 1. XI. Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.karuzela.org ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 60,00 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, ul. Toruńska 12, 26-600 Radom tel. 731 551 322 w godz. 8 00– 15 00  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.

 

Zamówienie

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO”

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl