Zapytanie ofertowe - dostawa posiłków

Radom, 28.12.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2018/RPOWM
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:
Zamawiający:
Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161
II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela”, nr umowy
RPMA.10.01.04-14-a642/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego
2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i
rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku,
gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne
lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną
mu przyznane (w całości lub w części).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym
dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:
1. Tytuł przedmiotu zamówienia:
Usługa dostawy posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym do lokalu, gdzie będzie
sprawowana opieka żłobkowa w Radomu, ul. Starokrakowska 135
2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym
do lokalu, gdzie będzie sprawowana opieka w Radomu, ul. Starokrakowska 135 w
związku z realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego. Zamówienie obejmuje dostarczenie śniadania, drugiego śniadania,
dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców i podwieczorka wraz z napojami oraz
odbiór resztek po posiłku. w ramach projektu pn. „Przedszkolna Karuzela”
Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl