Regulamin Członków

Regulamin Członków Stowarzyszenia „Karuzela”

 

§1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków wspierających.
 2. Członków zwyczajnych.
 3. Członków honorowych.

§2

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca swoją pomoc na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (nie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym), która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§3

 1. Nabycie praw członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu wszystkich warunków:
  1. akceptacji celów statutowych i podpisaniu deklaracji członkowskiej,
  2. uiszczeniu opłaty wpisowej.
 2. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje uchwałą Zarządu po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia jest nadawany przez Walne Zebranie Członków.

§4

Członkowi wspierającemu Stowarzyszenia przysługuje:

 1. Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia.
 3. Prawo posiadania legitymacji i noszenia logo Stowarzyszenia.
 4. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.
 5. Prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej.
 6. Prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

§5

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia.
 3. Prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia.
 4. Prawo posiadania legitymacji i noszenia logo Stowarzyszenia.
 5. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.
 6. Prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej.
 7. Prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

§6

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia.
 2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Terminowo opłacać składki członkowskie.

§7

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

§8

 1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:
 2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
 3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
 4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu
  w razie:
 5. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 1. śmierci członka,
 2. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 4. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
 1. nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
Początek strony