Sylwia Waśkiewicz

Open your eyes

Open your eyes

- to kwestionariusz będący formą narzędzia przy pomocy którego w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących sygnałów w kwestii prawidłowego rozwoju można dokonać potwierdzenia lub wykluczenia nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat.
Kwestionariusz służy do zasygnalizowania Rodzicowi/opiekunowi potrzeby dodatkowej konsultacji specjalistycznej w przypadku zauważenia u Dziecka sygnałów zawartych w Kwestionariuszu, które mogą sugerować nieprawidłowości.

Questionnaire is a form of tool which gives opportunity to observe worrying indications in child proper development, it will be possible to confirm/eliminate developmental abnormalities of children from aged 18 months to 3 years. Questionnaire is used for signal parent/guardian need for additional consulting in case to spot in your child worring signals contained in questionnaire.

Questionnaire „Open your eyes” was written as part of a „Ścieżki współpracy” project   realised by Fundację Fundusz Współpracy (FFW), in which standard project implementers financed from the resources of European Social Fund can develop standard projects by international component.

 

Kwestionariusz „Open your eyes”  składa się z dwóch części.

Questionnaire „Open your eyes”  consists of two parts.

 

Pierwsza część zawiera podstawowe pytania zamknięte dotyczące ogólnego rozwoju dziecka.

Za każdą odpowiedź „TAK” dziecko otrzymuje 1 punkt- klucz odpowiedzi znajduje się na dole kwestionariusza.

Ta punktacja pozwala na wstępną ocenę zachowań i reakcji dziecka oraz ewentualnie sugeruje potrzebę wykonania pogłębionej analizy rozwoju. W przypadku pozytywnego wyniku kwestionariusza w kierunku nieprawidłowości rozwojowych, zalecane jest wykonanie drugiej części kwestionariusza poprzez konsultację specjalistyczną w oparciu o pytania uzupełniające.

Scoring first part of questionnaire allows for preliminary analysis children behaviour and children reactions, what is more suggest need of make deeper analysis child's development.

 

Druga część przeznaczona jest do wykorzystywana przez przeszkolonych terapeutów, którzy wykonują pogłębioną analizę części pierwszej kwestionariusza w oparciu o pytania uzupełniające.

W przypadku potwierdzenia przez specjalistę pozytywnego wyniku badania, zaleca się podjęcie diagnozy kierunkowej bądź terapii zgodnie z zaleceniami.

 

 

UWAGA

W przypadku obciążonego wywiadu okołoporodowego, bądź w przypadku występowania po porodzie  innych czynników, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg rozwoju dziecka, warto dodatkowo wykonać rozszerzoną wersję kwestionariusza.

Wykonanie drugiej części kwestionariusza zalecane jest zwłaszcza w przypadku dzieci:

- przedwcześnie urodzonych/urodzonych po terminie

- o masie urodzeniowej poniżej 2500 g

- z uzyskanym niskim wynikiem punktów w skali Apgar

- z ciąż wysokiego ryzyka (ciąże bliźniacze, zagrożone, z obciążeniem genetycznym itp.)

- po przebytych infekcjach/urazach w okresie niemowlęcym

 ATTENTION

In case of encumbered perinatal interview or another problems after birth, which can have influence on proper child development, it is worth to do expanded version of questionnaire.

Second part is recommended to do in case when child:

-prematurely born/too late born

-of a weight below 2500 g

-too low result points in  Apgar scale

-high-risk pregnancy (twin pregnancy, threatened pregnancy, with genetic predisposition, etc.)

-after infection/injuries in baby age

Kwestionariusz „Open your eyes” powstał w ramach projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą rozszerzyć projekty standardowe o komponent międzynarodowy.

 

Letnia Kolonia 2019 w Kołobrzegu

Wakacje, słońce, morze, nowe przyjaźnie i przygody…

Czyli Letnia Kolonia 2019 w Kołobrzegu.

od 23 lipca do 06 sierpnia 2019r.

- ośrodek Podczele II w Kołobrzegu
* 6 osobowe grupy z 2 opiekunami

 

W programie zaplanowano:

 • Muzeum 6D – Maszoperia, gdzie w proces zwiedzania i poznawania ekspozycji zaangażowane są wszystkie zmysły
 • Miasto Myszy to wyjątkowe miejsce, które małe gryzonie, przedstawia jako domowych pupili, 
 • Ukryta Kraina - magiczna atrakcja, gdzie wchodząc kazdy otrzymuje magiczną różdżkę,
 • Park Rozrywki Zieleniewo - wiele rozrywek w klimacie westernu oraz tych bardziej nowoczesnych,
 • Dwupoziomowe Oceanarium, gdzie można podziwiać szeroką gamę słodkowodnych i słonowodnych tropikalnych gatunków ryb (rekiny, płaszczki, mureny, skrzydlice, nadymki), koralowców, ukwiałów oraz poznać podwodną florę,
 • Muzeum„Patria Colbergiensis”, gdzie można spotkać najlepiej odwzorowane, woskowe figury ludzi, którzy zapisali się w kinowej, politycznej i sportowej historii ludzkości,
 • Kołobrzeski Skansen Morski,
 • Port Morski Kołobrzeg,
 • Rejs statkiem,
 • Zwiedzanie Kołobrzegu,
 • Wejście na Latarnię Morską w Kołobrzegu.

Ponadto

 • kąpiele morskie,
 • plażowanie – wypoczywanie,
 • wieczorne ogniska,
 • karaoke.

 

Dodatkowo realizowany będzie program profilaktyczny z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień w ilości 30 godzin.

Wszyscy uczestnicy objęci zostaną dodatkowo fachową opiekę psychologa oraz pedagoga.

Ponadto każdy kolonista:

 • wzmocni swoje mocne strony,
 • wzmocni pożądane zachowania,
 • nabycie umiejętności funkcjonowania.
 • w sytuacjach społecznych zwiększy świadomość dot. zagrożeń powodujących uzależnienia.

Na prośbę opiekuna wystawiamy opinię o dziecku po zakończonym pobycie.

Zajęcia  odbywać się będą w grupach 6-7 osobowych wg ramowego rozkładu dnia:

pobudka, poranna toaleta, gimnastyka, sprzątanie pokojów, śniadanie, zajęcia zorganizowane, obiad, zajęcia zorganizowane w grupach, kolacja, zajęcia wieczorne, toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej, cisza nocna.

Uczestnicy zapewnione będą mieli trzy posiłki: śniadanie, 2-daniowy obiad z deserem, podwieczorek, kolację.

 

Opis Ośrodka

Ośrodek Wypoczynkowy „Podczele II” 

Niezwykłe usytuowanie w naturalnym zespole parkowo leśnym EKO PARKU, w odległości 700 metrów od morza i 5 km od centrum miasta, sprawia, że jego czar i tajemnicza moc przyciąga turystów od lat. Do dyspozycji oddane są odnowione budynki, ciepłe i przytulne pokoje. Smaczne posiłki w gustownym wnętrzu jadalni, doskonała kawa, rodzinna atmosfera, to tylko niektóre walory ośrodka.

Do plaży prowadzi droga przez rezerwat ptaków. Spotkamy tam niezwykłe okazy mistrzów podniebnych lotów. Gorące kołobrzeskie słońce pozwoli dzieciom i młodzieży uzyskać piękną opaleniznę, a wieczorny chłód umili spacery po okolicy.

Prawdziwym skarbem jest jednak bursztyn, który jako pamiątka będzie przypominał uczestnikom kolonii pobyt nad naszym polskim morzem.

Cena pobytu na kolonii:

3 750,00 zł

1 950,00 zł dla osób zamieszkałych na terenie woj. Mazowieckiego

Szczegółowe informacje Katarzyna Ziętek tel. 600 774 847

Stowarzyszenie KARUZELA 
ul. Starokrakowska 135
26-600 Radom
Wpłata na konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 1750 0009 0000 0000 3025 5992

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek/2

Radom, 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

 1. Cel zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek  służących doposażeniu sal opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Wszystkie pomoce dydaktyczne i zabawki powinny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych
  i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany przedmiot nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
 2. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne i zabawki muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
 3. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym.  Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
 4. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
  i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy  mają  jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV:

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek

Radom, 02.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

 1. Cel zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek  służących doposażeniu sal opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Wszystkie pomoce dydaktyczne i zabawki powinny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych
  i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany przedmiot nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
 2. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne i zabawki muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
 3. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym.  Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
 4. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
  i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy  mają  jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV:

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Przedszkolna Karuzela

Stowarzyszenie Karuzela realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 899 063,80 zł

Projekt realizowany w okresie 18 miesięcy i dotyczy utworzenia nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej oraz wprowadzenia zajęć dodatkowych wynikających z analizy i diagnozy potrzeb. Cel główny projektu to zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Radomia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

- utworzenie dodatkowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej najpóźniej w 6 mies. realizacji proj.

- realizacja nowych zajęć specjalistycznych wynikających z diagnozy potrzeb edukacyjnych

- wsparcie procesów integracyjnych dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi (74 dzieci w tym 42 niepełnosprawnych) w okresie realizacji proj.

Projekt obejmie 74 dzieci (26 dziewczynek i 48 chłopców) w wieku 3 - 5 lat zamieszk. (zgodnie z przepisami KC) teren miasta Radom. Uczestnicy projektu zostaną przyporządkowani do 9 oddziałów przedszkolnych (7 istniejących – 49 dzieci oraz 2 nowe w liczbie 25 dzieci - łącznie 42 dzieci niepełnosprawnych)

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie od 15 listopada do 17 grudnia 2018 r. do godziny 12.00.

W załączeniu podajemy formularze rekrutacyjne, które należy złożyć w biurze projektu oraz regulamin rekrutacji do projektu.

 

Turnus rehabilitacyjny nad morzem

Szukasz ośrodka i profesjonalistów specjalizujących się w terapii dzieci z  zaburzeniami w rozwoju?

Zapraszamy na 14-dniowy  turnus usprawniająco – rekreacyjny dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju do Kołobrzegu w ośrodku Podczele II.

w terminie od 23 lipca do 06 sierpnia 2019r.

Zajęcia na turnusie ukierunkowane na stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • przystosowania do odpowiedniej relacji z otoczeniem,
 • nauki okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem oraz agresją.

W realizacji turnusu stawiamy na zajęcia dostosowane do jakości funkcjonowania i możliwości dzieci i młodzieży, profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie i zadowolenie dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne jest dla nas wypełnienie przez Rodzica formularza zgłoszeniowego i dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej  dziecka przed rozpoczęciem turnusu.

  

Turnus przeznaczony jest  dla dzieci z:

– autyzmem, zespołem Aspergera

– ADHD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami zachowania

– trudnościami w uczeniu się

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Program turnusu obejmuje:

 • TUS (trening umiejętności społecznych)
 • trening zastępowania agresji
 • zajęcia polisensoryczne
 • sensoplastyka
 • arteterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • zabiegi poprzedzone bezpłatną konsultacją ze specjalistą

 oraz warsztaty i prelekcje dla rodziców:

 • rozwijanie mowy i komunikacji w codziennych sytuacjach
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci
 • jak wychować dziecko w duchu pozytywnej dyscypliny
 • zabawa z dzieckiem
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 Dla każdego dziecka dziennie przewidziane są

- dwa zabiegi rehabilitacyjne fizykalne, zajęcia integracyjno- uspołeczniające, rozwijające, relaksacyjno- wyciszające i codzienne pobyty na kołobrzeskiej plaży.

 

Program dzienny:

08.00                  Śniadanie

09.00 – 10.00     Zabiegi fizykalne

10.00 – 14.00     Wyjście na plażę      

14.00                  Obiad

15.30 – 17.30      Zajęcia indywidulane i grupowe**

18.00                   Kolacja

19.00                   Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 

Koszt uczestnictwa

Dziecko w terapii, które jedzie z własnym opiekunem               3 140,00

Dziecko w terapii, które jedzie bez własnego opiekuna             3 400,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik z zabiegami                    2 140,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik bez zabiegów                 1 980,00


 

Zgłos dziecko na turnus:

Zgłoszenie na Turnus Rehabilitacyjny

Dane uczestnika koloni


Imię dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Nazwisko dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Data urodzenia dziecka(*)

Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania

Please let us know your message.

Imię rodzica / opiekuna prawnego(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Telefon

Please write a subject for your message.

e-mail(*)

Please let us know your email address.

Czy dziecko przejawia zachowania agresywne(*)

Nieprawidłowe dane

Czy dziecko przejawia zachowania typu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowania społecznego(*)

Nieprawidłowe dane

Ile opiekunów/osób dodatkowych jedzie z dzieckiem?(*)

Nieprawidłowe dane

Po zgłoszeniu dziecka i wstępnej kwalifikacji prześlemy na podany adres formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa oraz umowę.

Instytut Rozwoju Dziecka

Ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

 

Myślimy Na Niebiesko

Naszą misją jest poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb osób z autyzmem, a także ograniczeń, jakie często spotykają na swojej drodze w trakcie realizowania z pozoru zwykłych zadań, takich jak: zrobienie zakupów czy wizyta u stomatologa. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci z tym zaburzeniem, te zadania często są wyczynem na miarę zdobycia K2.  W świecie przepełnionym bodźcami wizualnymi, czy dźwiękowymi, każde zadanie wymagające wyjścia z bezpiecznej przestrzeni jaką jest Dom, dla osób z autyzmem przypomina starcie z tykającą sensoryczną bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć doprowadzając do przestymulowania.

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

Obchody są okazją do ogólnopolskiego zaangażowania i efektywnej współpracy, której celem jest:

podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzm
poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem
zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem
możliwienie rozwijania indywidualnych talentów

OBCHODY 2019

PROGRAM OBCHODÓW
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu 2 kwietnia 2019 r.
10:30 – Zbiórka przy fontannach ul. Żeromskiego w Radomiu
10:40 – Wymarsz Niebieskiego Marszu w kierunku Urzędu Miejskiego
11.00 – Wypuszczenie niebieskich balonów w niebo
11.05 – Przemarsz do muszli koncertowej w Parku Kościuszki
11:10 – Powitanie gości i uczestników, krótkie przemówienia okolicznościowe
11:20 – Prezentacja placówek przedszkolnych, szkolnych i wychowawczych
11:25 – Występy artystyczne uczestniczących instytucji
13:00 – Koncert na finał
13:30 – Zakończenie imprezy

Sprawdź poniżej jakie wydarzenia przygotowały dla Ciebie placówki, które Myślą Na Niebiesko
(chcesz, by Twoja placówka umieszczała wydarzenia w tym kalendarzu? Szukaj informacji na dole tego artykułu)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA SIĘ W OBCHODY

Baza Placówek Przyjaznych Osobom z Autyzmem

jest nie tylko spisem organizacji, sklepów, gabinetów czy klinik, Zaaranżowanie bezpiecznej przestrzeni sklepowej, pozwalającej na spokojne zrobienie zakupów,  czy przygotowanie gabinetu na przyjęcie pacjenta, który odbiera bodźce w zupełnie inny sposób, to tylko część planów związanych z funkcjonowaniem Bazy Placówek Przyjaznych Osobom z Autyzmem.

Dzięki tej platformie, w jednym miejscu Rodzice dzieci z autyzmem, ale także osoby dorosłe, będą mogły odszukać placówki, które wykazują się szczególną empatią oraz profesjonalizmem w procesie obsługiwania tych wyjątkowych klientów czy pacjentów, odbierających świat w nieco inny sposób.

Konkurs plastyczny „Zaczaruj świat na niebiesko kolorową plamą i kreską…
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu, ul. Olsztyńska 12

No file for previewing found

Stacjonarny turnus rehabilitacyjny

Turnus  Rehabilitacyjny: Terapeutyczno-Uspołeczniający

15 lipca - 26 lipca 2019

Szukasz nowoczesnego ośrodka i profesjonalistów specjalizujących się w terapii dzieci z  zaburzeniami w rozwoju?

Zapraszamy na specjalistyczny 10-dniowy  turnus terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Terapia ze szczególnym ukierunkowaniem na niedyrektywne podejście do pacjenta ma za zadanie stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • przystosowania do odpowiedniej relacji z otoczeniem,
 • nauki okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem oraz agresją
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych,
 • polepszenia przetwarzania słuchowego,
 • dostarczenia odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych celem poprawy całościowego funkcjonowania dziecka.

Stawiamy na terapię dostosowaną indywidualnie do funkcjonowania i możliwości pacjentów, profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie i zadowolenie dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne jest dla nas dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej i całej historii pacjenta przed rozpoczęciem turnusu.

 

Turnus przeznaczony jest  dla dzieci z:

– autyzmem, zespołem Aspergera

– ADHD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami zachowania

– trudnościami w uczeniu się

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Program turnusu obejmuje:

 • terapie indywidualne z zakresu następujących metod:

– terapii psychologicznej

– terapii integracji sensorycznej

– rehabilitacji

– terapii czaszkowo- krzyżowej

– terapii logopedycznej

– terapii ręki

– terapii pedagogicznej

– terapii Tomatisa dla dzieci spełniających wymogi

 • terapie grupowe:

– TUS (trening umiejętności społecznych)

– trening zastępowania agresji

– zajęcia polisensoryczne

– sensoplastyka

– arteterapia

– joga

– alpakoterapia

 • warsztaty i prelekcje dla rodziców

 – rozwijanie mowy i komunikacji w codziennych sytuacjach

– jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, wychować dziecko w duchu pozytywnej dyscypliny

– „Jedzenie ma znaczenie”.

Dla każdego dziecka dziennie przewidziane są 3 terapie indywidualne,  terapia grupowa oraz atrakcje rekreacyjno-sportowe.

 

Program dzienny:

8.00                  Śniadanie

9.00 – 13.00     Terapie indywidualne

13.00- 14.00     Obiad

14.00 -16.00     Zajęcia grupowe

Cena turnusu: 3 000,00zł.

 

Informacje dotyczące zapisów oraz płatności:

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego

oraz  kopii dokumentów i diagnoz medycznych dotyczących problemów dziecka na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:

Instytut Rozwoju Dziecka

Ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

 


Zapisy na turnus odbywają się  poprzez kontakt telefoniczny pod nr 600 774 847 lub osobiście w Instytucie Rozwoju Dziecka.

 

Zapytanie ofertowe - plac zabaw

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Karuzela

Siedziba

Stowarzyszenie Karuzela

26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel. 48509057823

NIP 9482507155 REGON 141219166

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Michał Komorek; tel.: 791 590 730

 

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedura rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł i przedmiot zamówienia:

Zalup i montaż placu zabaw przy budynku przedszkola.

 1. Miejsce realizacji usługi: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135
 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia w zapytraniu ofertowym

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - remont budynku

Radom, dnia 20.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Karuzela

Siedziba

Stowarzyszenie Karuzela

26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel. 48509057823

NIP 9482507155 REGON 141219166

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Michał Komorek; tel.: 791 590 730

 

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł i przedmiot zamówienia:

Roboty remontowo-budowlane,  w tym w zakresie zakupu i montażu produktów budowlano-montazowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Miejsce realizacji usługi: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135
 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 31 października 2018 roku.
 3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Strona 1 z 23
Początek strony