Sylwia Waśkiewicz

Rekrutacja do żłobka rozpoczęta

Nabór do żłobka rozpoczęty!!!

Żłobek powstaje w ramach projektu

 „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”

Realizowanej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących  opiekę nad dziećmi do lat 3

Projekt zakłada   ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 kobietom z powiatu radomskiego i miasta Radom, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 30 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku i zapewnienie opieki, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r

Szczegółowe informacje publikujemy na stronie www.karuzela.org/zlobek

 

Rekrutacja do żłobka

logo Unia

 

Żłobek powstaje w ramach projektu

 „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”

Nr umowy RPMA.08.03.01-14-7022/16-00

Realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących  opiekę nad dziećmi do lat 3

 • Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim ziemskim i mieście Radom.
 • Nabór kandydatów  do  udziału  w  projekcie  prowadzi  Beneficjent   –  Stowarzyszenie Karuzela, z siedzibą w Radomiu.
 • Projekt zakłada   ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 kobietom z powiatu radomskiego i miasta Radom, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 30 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku i zapewnienie opieki, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r
 • Uczestniczki projektu zobowiązane są do zapewnienia środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku, w wysokości nie przekraczającej 20% kosztów pobytu dziecka danej uczestniczki, w danym miesiącu. Szczegóły wielkości współfinansowania zostaną określonej w Umowie udziału w projekcie.
 • Regulamin rekrutacji uczestników oraz Formularz rekrutacyjny  podawany  jest  do  publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjenta www.karuzela.org oraz
  w biurze projektu Beneficjenta, przy ulicy Toruńskiej 12,  w Radomiu.

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:
 • I etap: wstępna ocena formalna Formularza rekrutacyjnego prowadzona na bieżąco przez Specjalistę ds. promocji i rekrutacji
 • II etap: ocena formalna i merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem kwalifikowalności do udziału w Projekcie kandydatki na Uczestnika Projektu oraz spełnienia dodatkowych kryteriów oceny prowadzona przez Komisje Rekrutacyjną

Zapytania ofertowe - Meble i wyposażenie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017/RPOWM

 

 1. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem:

Edyta Plaskota-Zioło

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 731 551 322

 1. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców, nr umowy RPMA.08.03.01-14-7022/16-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,  działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

 

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa mebli i wyposażenia do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci do lat 3 (żłobek)

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych mebli i wyposażenia do następujących sal:

- opieki dziennej nad dziećmi do lat 3

- gabinet psychologiczny

- gabinet logopedyczny

- sala do muzykoterapii

- sala do zajęć ruchowych

- sala doświadczania świata,

w ramach projektu pn. „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”. 

 

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Toruńska 12

 

 

Zapytania ofertowe - pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2017/RPOWM

 

 1. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem:

Edyta Plaskota-Zioło

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 731 551 322

 1. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Dzieckow żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców, nr umowy RPMA.08.03.01-14-7022/16-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,  działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci do lat 3 (żłobek)

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek do następujących sal:

- opieki dziennej nad dziećmi do lat 3

- gabinet psychologiczny

- gabinet logopedyczny

- sala do muzykoterapii

- sala do zajęć ruchowych

- sala doświadczania świata,

w ramach projektu pn. Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”. 

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Toruńska 12

 

 

Żłobek

Pokoje zabaw

Wyposażone w najnowsze zabawki, będące jednocześnie stymulatorami rozwoju Twojego dziecka

Sale rozwoju

To tutaj nauczyciel, pedagog lub psycholog podnosi możliwości edukacyjne Twojego dziecka

Plac zabaw

Usytuowany wśród ogrodu, pobudzającego do integracji wszystkie zmysły. To lepszy rozwój Twojego dziecka

 

Joanna Wójtowicz Pałasz

Joanna Wójtowicz Pałasz

logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog.

Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania
i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy z  Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia szkolenia i kursy dla logopedów, wykłady dla studentów oraz nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych.
W trakcie szkolenia na terapeutę GPS oraz modelu terapii ESDM.

Prywatnie mama trojki dzieci.  

Jerzy Nogal

Jerzy Nogal

Przez prawie 20 lat był związany z fotografią w Gazecie Wyborczej.

Obecnie z pasji i zawodowo zajmuje się gotowaniem. Lubi dzielić się tym co wie i odkrywa dla siebie i innych nowe - stare smaki. Poszukuje lokalnych i tradycyjnych przepisów jeżdżąc po Polsce.

Uprawia na Podkarpaciu grykę, żyto i proso, by poznać je od podszewki i dzielić się plonami z rodziną i przyjaciółmi.

Jest zapalonym orędownikiem zdrowego gotowania, co za tym idzie nie niszczenia dobrego produktu w trakcie przygotowywania posiłku. Prowadzi warsztaty kulinarne dla tych co chcą się czegoś nauczyć
i dla tych co muszą zmagać się z dietami ratującymi życie i zdrowie.

Gotowanie to miłe spędzanie czasu. Jak ktoś nie lubi i nie chce gotować, niech lepiej je. Kto lubi niech się przy tym dobrze bawi.

Aleksander Ronikier

Aleksander Ronikier

Celina Twardysz

Celina Twardysz

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta osób z autyzmem. Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu metody Attention Autism. Uczestniczka szkoleń o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą. Od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Hayfield Primary School (Upton), gdzie prowadzi zajęcia metodą Attention Autism. 

Anna Zając

Anna Zając.

Logopeda, językoznawca, doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami.  Specjalizująca się w terapii mowy i komunikacji. Związana zawodowo z radomskim Stowarzyszeniem Karuzela. 

Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu kompetencji komunikacyjnej. Czynna uczestniczka konferencji logopedycznych i językoznawczych.  Autorka bloga, którzy otrzymał tytuł  Najlepszego Bloga Specjalistycznego Radomskiej Blogosfery.  Ma na swoim koncie kilkanaście prelekcji z zakresu rozwoju języka i komunikacji u dzieci.

Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji „Dwa słowa na dwa lata to za mało”, koordynatorka w Radomiu akcji „AkcjakomunikAACja”. 

Strona 1 z 20
Początek strony