Hubert Woźniak

To już 11 lat działalności Stowarzyszenia Karuzela

Życiowe zmagania

Ambitne marzenia

Wytrwała determinacja

Te 3 czynniki dowiodły nas do tego, że w dniu 28.11.2018 właśnie dziś świętujemy 11 lat pełnoprawnej działalności Stowarzyszenia Karuzela. ?

To było 11 lat wielu wyzwań, otwierania drzwi zamkniętych na dzieci z autyzmem, ADHD i podobnymi zaburzeniami. Po 11 latach wiele się zmieniło, funkcjonowanie wielu dzieci i młodych już dorosłych poprawiło się, część z nich stała się samodzielna, część wciąż korzysta z naszej pomocy, kolejni czekają...

11 lat działalności Karuzeli to tysiące godzin terapii, setki zdiagnozowanych dzieci, wiele rodzin, które zrozumiały, że z autyzmem da się żyć, to kilkadziesiąt projektów na rzecz integracji społecznej i wielu specjalistów, którzy wzbogacili swoją wiedzę o pracy z dziećmi.

Przed nami jeszcze mnóstwo działań, potrzeb ale wierzymy, że WARTO ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZY!!!

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy wspierają to nasze dzieło i razem ze Stowarzyszeniem Karuzela tworzą niezwykły świat pełen różnorodności.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju – szansa na prawidłowy rozwój Twojego Dziecka

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.Formy jak i sposoby pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku (DZ. U. nr 68, poz. 587). Na mocy tego rozporządzenia wszystkie dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mają zapewnioną bezpłatną, kompleksową i specjalistyczną pomoc od chwili urodzenia lub od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Cel i przebieg zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspierania rozwoju dzieci (WWRD) jest pobudzenie psychologicznego i społecznego rozwoju dziecka oraz jego nauczanie. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka i obejmują zajęcia ze specjalistami takimi jak: terapeuta SI, logopeda, psycholog, pedagog oraz rehabilitant.

Wspomniany wyżej zespół specjalistów oprócz organizowania i prowadzenia zajęć z dzieckiem uczy również rodziców samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Liczba godzin zajęć dla jednego dziecka określona jest przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Terapia (zajęcia) prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w odpowiednio przygotowanych do tego typu zajęć placówkach.

Należą do nich:

- przedszkola

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- ośrodki wczesnej interwencji terapeutycznej

Jak uzyskać zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stosowne opinie lub orzeczenia zapewniające najwłaściwszą formę kształcenia uwzględniające stan zdrowia i potrzeby dziecka wydają Zespoły orzekające. Zespoły orzekające działają w specjalnych poradniach oraz w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wybierając poradnię należy kierować się adresem zamieszkania (zameldowania) lub jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola należy wybrać  poradnię, która opiekuje się danym przedszkolem.

Z wnioskiem o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić rodzic, lub prawny opiekun.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinien zawierać następujące dokumenty oraz informacje:

 1. Dane dziecka w postaci: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu miejsca zamieszkania.
 2. Imiona i nazwisko(a) rodziców (prawnych opiekunów),adres miejsca ich zamieszkania.
 3. Określenie przyczyny i celu, dla którego formułowany jest wniosek o uzyskanie orzeczenia.
 4. Zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).
 6. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich.
 7. Opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza).
 8. Podpis wnioskodawcy.

Rodzaje orzeczeń i opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń i opinii:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci
  i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola oraz szkoły.
 4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.
 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawności. Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci w wieku od narodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic lub prawny musi udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Może to być m.in.:

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • przedszkole integracyjne,
 • przedszkole ogólnodostępne,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Nabór do przedszkola

 

Jpg

„Przedszkolna Karuzela – nowe miejsca edukacji przedszkolnej”

RPMA.10.01.04-14-a642/18-00

Realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Stowarzyszenie Karuzela prowadzi nabór do projektu

„Przedszkolna Karuzela – nowe miejsce edukacji przedszkolnej”

Kwalifikowane są dzieci w wieku od 3-5 lat mieszkające na terenie

miasta Radomia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 grudnia 2018.

Trzy światy - Lodołamacze stereotypów…

„Trzy światy - Lodołamacze stereotypów…” pod takim tytułem zgłębialiśmy wiedzę o autyzmie, ADHD i innych zaburzeniach na X szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenia Karuzela tym razem w partnerstwie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu.

Dlaczego ważne jest by aktywizować dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwoju?
Jak wspierać ich rozwój?
Czy autyzm da się „leczyć”?
Jak chronić dzieci przed cyberprzemocą i innymi zagrożeniami?
Jak pomóc im w samodzielności?
I co z ich seksualnością?

Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć w czasie 2 dni szkolenia specjaliści na co dzień pracujący w dziećmi i młodzieżą. Wśród nich pojawili się tacy, dzięki którym mogliśmy na te zagadnienia spojrzeć z innej perspektywy, czasem bardziej krytycznej, innym razem łamiącej stereotypowe schematy. Mamy nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie a spotkanie z praktykami zaowocuje nowymi metodami pracy i jeszcze lepszym zrozumieniem potrzeb dzieci i młodzieży z autyzmem, ADHD, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju.

Tematy nie zostały wyczerpane więc już dziś zachęcamy do zarejestrowania kuponów rabatowych uprawniających do zniżki na przyszłoroczne szkolenie.

Nauczycieli, terapeutów i dyrektorów szkół oraz rodziców już teraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń i śledzenia działań Stowarzyszenia Karuzela na profilu facebooka https://www.facebook.com/StowarzyszenieKaruzelaRadom/ oraz na stronie www.karuzela.org

Konkurs plastyczny "Mój przyjaciel"

Wszystkim autorom prac plastycznych oraz ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie plastycznym „Mój Przyjaciel”.

Cieszymy się, że konkurs był okazją do zwrócenia uwagi na dzieci z autyzmem, ADHD i Zespołem Aspergera.

Z wielu prac wynika, że przyjacielem jest ten z kim można wspólnie bawić się, spędzać czas niezależnie od tego czy ma autyzm, ADHD, Zespół Aspergera czy inny kolor włosów albo skóry.

Nasza Komisja, która na co dzień dba o integrację społeczną wyłoniła prace, które już w środę 7.11 nagrodzimy nagrodami współfinansowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dziękujemy uczniom z Radomia, Karolewa, Pniew, Jasieńca Iłżeckiego Dolnego, Trąbek, Grójca, Orońska, Pilawy, Chynowa, Wielogóry, Mazowszan. Zapraszamy do obserwowania Stowarzyszenia Karuzela na facebooku i udziału w kolejnych konkursach.

„Jak wzbudzić w dzieciach motywację do nauki?”

Początek września wiąże się dla uczniów z powrotem do szkoły, a wraz z nim do codziennych obowiązków. Nie wszystkie jednak dzieci wraz z początkiem roku szkolnego chętnie zabierają się do nauki. Wielu uczniów próbuje odwlekać odrabianie prac domowych, odkładać szkolne obowiązki na później, a kiedy już siądą do książek, robią to z niechęcią i z niezadowoleniem. Rodzice często zastanawiają się, co mogą zrobić, aby zwiększyć motywację dziecka do nauki?

Najpierw należy sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest owa motywacja?

Motywacja:

to wola do działania,

energia ukierunkowana na dany cel,

poczucie, że ja chcę coś zrobić.

Poczucie to musi wypływać z nas samych, nikt nie jest w stanie nam narzucić, albo zmusić nas do tego, aby nam się chciało wykonać daną czynność, można jednak sprawić, aby ta czynność była wykonana przez nas z większą chęcią i zaangażowaniem. Jest to motywacja wewnętrzna, której wspieranie jest niezwykle ważne w trakcie nabywania przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności szkolnych.
Badania pokazują, że dzieci z rozwiniętą motywacją wewnętrzną, w przyszłości stają się:

- osobami bardziej kreatywnymi,

- bardziej zaangażowanymi w swoją pracę,

- osiągają lepsze rezultaty,

- umieją stawiać sobie cele i efektywnie je realizować,

- mają wyższą samoocenę,

- są bardziej samodzielne i odpowiedzialne.

Motywację wewnętrzną odróżnić należy od motywacji zewnętrznej.

Motywacja zewnętrzna oparta jest na metodach „kija i marchewki” (kar i nagród). Metody te są skuteczne i jakże chętnie wykorzystywane, trzeba jednak pamiętać, że ich działanie jest krótkoterminowe i warunkowe – dzieci podejmują działania
w momencie, kiedy oczekują po nim nagrody, lub aby uniknąć kary. W przyszłości powoduje to:

- trudności w określaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb,

- trudności w stawianiu sobie celów i w ich realizacji,

- nieumiejętność w samodzielnym podejmowaniu decyzji oraz braniu za nie odpowiedzialności.

Warto więc sobie uświadomić, że jedynie wzbudzanie u dzieci motywacji wewnętrznej może przynieść pozytywne długoterminowe skutki dla ich prawidłowego funkcjonowania i sprawić, ze staną się one samodzielnymi, integralnymi osobami.

Każde dziecko jest inne i inne metody będą się najlepiej sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji do nauki, jednak istnieje kilka uniwersalnych.

SPOSOBY MOTYWOWANIA DO NAUKI:


1. Niezwykle ważna jest dobra organizacja czasu nauki. Warto wspólnie z dzieckiem stworzyć stabilny harmonogram dnia, w którym znajdzie się zarówno czas na naukę, jak i na odpoczynek, czy realizację zainteresowań dziecka. Najlepiej, aby dziecko odrabiało lekcje o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie może się skoncentrować i nic go nie rozprasza.

2. Proces nabywania wiedzy szkolnej powinien być oparty na systematyczności.

Należy uświadomić dziecku, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Zapobiega ponadto pojawianiu się zaległości programowych.

3. Istotny wpływ na motywację dziecka do nauki ma również pozytywna ocena efektów własnej pracy.

Warto pamiętać o tym, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie należy stawiać dziecku zbyt wygórowanych wymagań, a swoje oczekiwania trzeba zawsze dostosować do jego możliwości.

4. Nie należy wyręczać dziecka w odrabianiu jego prac domowych, jak również nie podawać mu gotowych rozwiązań.

Można jedynie naprowadzić na właściwe rozwiązanie, udzielić wskazówek, wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. Ważne, aby wdrażać ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może bowiem dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z wszelkimi napotkanymi trudnościami.

5. Warto zapoznać dziecko z różnorodnymi sposobami i technikami ułatwiającymi zapamiętywanie przyswajanych treści.

Dobrym sposobem zapamiętania są notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków; bazowanie na skojarzeniach; robienie wykresów, map myśli; słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku - do wyboru, zgodnie z preferencjami dziecka).

6. Ważne, aby pokazywać dziecku korzyści płynące z posiadania wiedzy a także to, w jaki sposób powiązać zdobytą wiedzę z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce.

Dziecko stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczy, a także czerpie większą przyjemność z nauki.

7. Istotny jest rozwój zainteresowań i pasji dziecka.

Należy być wyrozumiałym dla upodobań dziecka, a także wspierać dziecko w realizacji wybranych przez siebie zainteresowań, co korzystnie wpłynie zarówno na rozwój poznawczy, jak i na samoocenę dziecka.

Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby wpływania na motywację dziecka mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem! To od nas dorosłych zależy, czy dziecko nauczy się systematycznej pracy i obowiązkowości. Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z nie wykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko potrzebuje zrozumienia ze strony rodziców, wsparcia i wiary, że sobie poradzi, a wtedy nauka stanie się dla niego przyjemnością.

Chcesz pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki:

podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka, pokazuj praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole

powtarzaj myśl, że nauka jest celem sama w sobie

nie przypisuj zbyt dużej wagi ocenom, a raczej skupiaj się na nowych wiadomościach i umiejętnościach, które dziecko zdobyło

wyrażaj się pozytywnie o szkole i o nauczycielach

doceniaj wysiłek włożony w pracę i samodzielność dziecka

dostrzegaj nawet najmniejsze osiągnięcia dziecka

nie krytykuj, nie oceniaj

nie wyśmiewaj niepowodzeń, ale wskaż w jaki sposób można uczyć się na błędach

pomagaj, ale nie wyręczaj

nie stawiaj wobec dziecka wymagań ponad jego możliwości

wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia

stwórz warunki i możliwości do poszerzania wiedzy i doświadczeń dziecka

pomagaj w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie ze zrozumieniem, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi itp.)

wspieraj dziecko w każdej sytuacji.

Mgr Anna Berlińska

Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu

IMG 0004

 

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój Przyjaciel” inspirowanego broszurą „Niezwyczajne życie zwyczajnego dziecka” dostępnej na stronie www.karuzela.org

Celem konkursu jest stworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i podniesienie wiedzy i świadomości na temat zaburzeń ADHD, ZA, Autyzm oraz wzmocnienie integracji i zmniejszenie dyskryminacji.

Czekamy na prace plastyczne:

Przygotowane przez dzieci klas I- VIII szkół podstawowych

Rysunki wykonane kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu w formacie A4,

Przesłane do dnia 15.10.2018 r. na adres:

Stowarzyszenie Karuzela ul. Toruńska 12, 26-600 Radom

Na 10 laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe o wartości 500 zł, 200 zł, 100 zł.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu „Mój Przyjaciel”

Regulamin: https://karuzela.org/aktualnosci-stowarzyszenia-karuzela/item/1177-regulamin.html

WSTP

srodek

Przod

Regulamin - konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ PRZYJACIEL”
W RAMACH KAMPANII INFORMACYJNEJ „NIEZWYCZAJNE ŻYCIE ZWYCZAJNEGO DZIECKA”
WSPÓŁFINANSOWANEJ  PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO

 1. I. ORGANIZATOR
 • Organizatorem konkursu plastycznego „Mój Przyjaciel” jest Stowarzyszenie Karuzela” KRS 0000 293451
 1. II. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • stworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, chorych na ADHD, ZA, Autyzm, w ich środowisku.
 • podniesienie wiedzy i świadomości na temat zaburzeń ADHD, ZA, Autyzm
 • wzmocnienie integracji i zmniejszenie dyskryminacji osób z ADHD, ZA, Autyzm

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież z klas I- VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są do zapoznania z treścią broszury „Niezwykłe dzieci”
  w formie papierowej lub umieszczonej na stronie www.karuzela.org.
 3. Temat konkursu „Mój Przyjaciel”. Tematyka pracy dotyczy treści broszury informacyjnej „Niezwykłe dzieci”; Interpretacja jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
 4. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka
  - do wyboru przez uczestnika konkursu.
 5. Format prac plastycznych wyłącznie A4.
 6. Prace należy dostarczyć bez oprawy.
 7. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.
 8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.
 9. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy podpisanego oświadczenia prawnych opiekunów autora o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu i akceptują Regulamin”,
 10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 11. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 1. IV. NADSYŁANIE PRAC
 2. Termin nadesłania prac do 15 października 2018roku. Decyduje data wpływu do Stowarzyszenia
 3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.
 4. Prace należy dostarczyć na adres

Stowarzyszenie Karuzela, ul. Toruńska 12, 26-600 Radom

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

 1. Każda praca powinna zawierać, na odwrocie, następujące informacje:
 2. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
 3. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
 4. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.
 5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
 7. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
 1. V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja, którą powołuje Organizator.
 3. Komisja dokona wyboru dziesięciu najlepszych prac, po pięć w dwóch kategoriach wiekowych:
  I grupa dzieci klas 1-4 i II grupa młodzież klas 5 – 8.
 4. W każdej kategorii zostanie nagrodzone: Pierwsze miejsce, Drugie miejsce i trzy Trzecie miejsca równorzędne
 5. Autorzy wszystkich wyłonionych prac zostaną nagrodzeni.
 6. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody rzeczowe o wartości:

Za zajęcie I miejsca – 500 zł, II miejsce – 200 zł, III, IV, V miejsce – 100 zł

 1. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 października 2018 r.
 3. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora www.karuzela.org.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie poprzez placówki edukacyjne i pisemnie.
 5. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
 • VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 509 057 823 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Konkurs jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego

Kiedy jest czas na pierwsze obowiązki?

Wszyscy rodzice wiedzą jak ważne jest zapewnienie optymalnego rozwoju swoim dzieciom. Dbamy o wykształcenie poprzez organizację różnego rodzaju zajęć dodatkowych, zapisujemy dzieci do renomowanych placówek edukacyjnych, chcemy rozwijać pasje 

i zainteresowania najmłodszych. Zapominamy jednak dość często o jednym bardzo ważnym filarze rozwoju, aa mianowicie o rozwoju społeczno-emocjonalnym.

            Rozwój społeczny, jak i emocjonalny są ze sobą ściśle powiązane. Nie możemy przecież uczyć się okazywania uczuć i emocji bez kontaktu z drugą osobą. A najmłodsi są na to wspaniałym przykładem. Dzieci od początku swojego życia uczą się poprzez obserwację najbliższego otoczenia. Już u niemowląt możemy zaobserwować takie zachowania jak płacz: jako wezwanie mamy, czy zakomunikowanie swoich potrzeb. Starszaki natomiast świetnie odwzorowują mimikę dorosłych. Wraz z wiekiem dzieci stopniowo wchodzą w skomplikowany świat uczuć i emocji. Uczą się również wchodzenia w role w społeczeństwie, bycia samodzielnym i zaradnym.

            Jak możemy pomóc naszym maluszkom w osiągnięciu tak ważnej dojrzałości społeczno-emocjonalnej, i nauczyć samodzielności? Nie ma  niestety jednej odpowiedzi na to pytanie. Przypominając jednak stare przysłowie: „Czego Jaś się nie nauczył, Jan nie będzie umiał”, pamiętajmy o tym, jak ważną rolę w procesie nauki biorą właśnie rodzice. To oni są pierwszymi nauczycielami swojego dziecka. To oni uczą tego, jakże istotnego procesu pełnienia ról społecznych, radzenia sobie w rożnych sytuacjach życiowych. Dlatego już od najmłodszych lat warto wprowadzać dziecko w świat domowych obowiązków, zaprosić do wspólnego dbania o dom. Nie warto podcinać dzieciom skrzydeł mówiąc, że nie poradzą sobie z danym zadaniem. Trudno bowiem później żądać wykonywania domowych obowiązków od dziecka, które od lat słyszało od rodziców, że nie poradzi sobie, albo zrobi coś źle. Domowe obowiązki trzeba rozsądnie rozdzielić pomiędzy domowników, dostosowując je do wieku i możliwości maluchów. Może trzylatek nie pozmywa naczyń, ale włoży brudne kubki do zlewu i z zainteresowaniem będzie „podglądał” rodzica albo starsze rodzeństwo podczas mycia. Sama będąc mamą 16-miesięcznych bliźniąt zauważam ich bardzo dużą potrzebę „brania udziału” w domowych obowiązkach. Maluszki maszerują za mną w stronę łazienki i chętnie wyciągają pranie z pralki, w nagrodę z radością bawią się spinaczami od bielizny w momencie, kiedy ja mogę spokojnie dokończyć swoje zadanie.
Z pozoru mało interesująca czynność jest dla nich nie tylko okazją do zabawy, ale też do nauki. Dlatego tak mocno zachęcam do wprowadzania pierwszych domowych obowiązków, nawet
u maluszków. Poniżej przedstawiam przykładowe zadania dla naszych pociech.

Wiek dziecka, a obowiązki domowe:

1,5 r.-2 latka:

 • Przyniesienie czystej pieluszki, wyrzucenie brudnej do kosza
 • Wkładanie brudnych ubrań do kosza na pranie
 • Podawanie mokrych ubrań do wywieszenia

3-latka:

 • Wkładanie brudnych ubrań do pralki
 • Sprzątanie zabawek do pudełka
 • Wycieranie swojego stolika mokrą ściereczką (pomoc w wycieraniu)
 • Pierwsze próby samodzielnego ubierania się, mycia zębów

4-6-latka:

 • Nakrywanie do stołu, zbieranie brudnych naczyń ze stołu
 • Sprzątanie zabawek, układanie książeczek na półce
 • Wycieranie kurzu
 • Pomoc w wywieszaniu prania

Powyżej 6 lat:

 • Pomoc w odkurzaniu dywanów
 • Pomoc przy zakupach: wkładanie produktów do koszyka, niesienie swojej siatki z zakupami (oczywiście z dostosowaniem do możliwości dziecka)
 • Pomoc w przygotowaniu prostych posiłków: nasypanie płatków do miski, przygotowanie kanapek z wcześniej przygotowanych produktów

Obowiązków można by wymieniać wiele, najważniejszy jest jednak fakt, żeby dziecko je po prostu miało. Im dziecko młodsze tym łatwiejsze. Im wcześniej, tym lepiej. Nawet ze względu na to, że maluchy bardzo często same chcą pomagać i jest to dla nich świetna zabawa (czego już nie możemy powiedzieć o nastolatkach;)). Pamiętajmy jednak o tym, żeby stopniować trudność powierzanych obowiązków, a także chwalić każdy trud włożony w wykonanie zadania, aby nie zniechęcić naszych małych pomocników. Jeżeli uda nam się stopniowo wdrożyć dziecko do pełnienia tak ważnej roli w domu, bycia odpowiedzialnym za swoje obowiązki zyskamy:

 • Naukę samodzielności
 • Poczucie sprawstwa („mogę zrobić to sam”)
 • Naukę odpowiedzialności
 • Chwilę relaksu, gdy będziemy mieli małych pomocników ;)

mgr Linda Dąbrowska – Dyrektor Żłobka „Karuzela”

Żłobek "Karuzela" za unijne wsparcie.

 obek karuzela

Jest żłobek, będę poradnie, przedszkole i dom dziennego pobytu dla młodzieży. Korzystając z unijnego wsparcia , Stowarzyszenie "Karuzela" tworzy w Radomiu instytut rozwoju Dziecka.

Do żłobka "Karuzela" przychodzi 30 dzieci , którymi opekuje się 10-osobowy personel.Placówka działa od stycznia br. w dawnej siedzibie firmy "Techmatrans" przy ul. Starokrakowskiej 135 , ale uroczyste otwarcie nastąpiło 21 marca , z idziałem przedstawicieli władz miasta i województwa. - Chciałbym władzom stowarzyszenia pogratulować konsekwencji. Trzymamy kciuki za realizację następnych waszych projektów, będziemy was w tym wspierać - obiecał prezydent miasta Raomia Radosław Witkowski.

Żłobek powstał dzięki wsparciu unijnemu , w ramach regionalnego operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020 (poddziałanie 8-3-1 ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej , które wdraża WUP w Warszawie). Wartość projektu "Karuzeli" przekroczyła 1,8 mln zł. Udowodniliście że potraficie sięgać po środki zewnętrzne -komentował władze stowarzyszenia wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w maju 2017 roku , prace remontowe i adaptacyjne ruszyły dwa miesiące później. Oprócz sal dla dzieci są m.in. gabinety logopedy i psychologa , jadalnia , sypialnia , pomieszczenia socjalne oraz sala do gier i zabaw ruchowych . Co pewien czas w placówce odbywają się bezpłatne konsultacje logopedyczne dla mieszkańców Radomia , w planach jest także dogoterapia. Dzięki unijnemu dofinansowaniu rodzice ponoszą jedynie koszty posiłków swoich pociech.

Otwarcie żłobka to dla władz stowarzyszenia "Karuzela" pierwszy etap realizacji ambitnych planów. W przyszłości , w tym samym miejscu , będzie jeszcze przedszkole integracyjne , szkoła podstawowa i dom dziennego pobytu dla młodzieży. Starania o pozyskanie dofinansowania - m-in. z PFRON i funduszy unijnych - już trwają. Planowana jest tu także przeprowadzka poradni rodzinnej oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej - Całość ma tworzyć Instytut Rozwoju Dziecka , który skupi w jednym miejscu wszystkie prowadzone przez nas placówki. W ten sposób chcemy naszym dzieciom zapewnić wsparcie od urodzenia aż do wejścia w świat dorosłych - zapowiada wiceprezes "Karuzeli" Katarzyna Ziętek.

Strona 1 z 3
Początek strony