WtLis27

Wczesne wspomaganie rozwoju – szansa na prawidłowy rozwój Twojego Dziecka

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.Formy jak i sposoby pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku (DZ. U. nr 68, poz. 587). Na mocy tego rozporządzenia wszystkie dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mają zapewnioną bezpłatną, kompleksową i specjalistyczną pomoc od chwili urodzenia lub od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Cel i przebieg zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspierania rozwoju dzieci (WWRD) jest pobudzenie psychologicznego i społecznego rozwoju dziecka oraz jego nauczanie. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka i obejmują zajęcia ze specjalistami takimi jak: terapeuta SI, logopeda, psycholog, pedagog oraz rehabilitant.

Wspomniany wyżej zespół specjalistów oprócz organizowania i prowadzenia zajęć z dzieckiem uczy również rodziców samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Liczba godzin zajęć dla jednego dziecka określona jest przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Terapia (zajęcia) prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w odpowiednio przygotowanych do tego typu zajęć placówkach.

Należą do nich:

- przedszkola

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- ośrodki wczesnej interwencji terapeutycznej

Jak uzyskać zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stosowne opinie lub orzeczenia zapewniające najwłaściwszą formę kształcenia uwzględniające stan zdrowia i potrzeby dziecka wydają Zespoły orzekające. Zespoły orzekające działają w specjalnych poradniach oraz w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wybierając poradnię należy kierować się adresem zamieszkania (zameldowania) lub jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola należy wybrać  poradnię, która opiekuje się danym przedszkolem.

Z wnioskiem o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić rodzic, lub prawny opiekun.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinien zawierać następujące dokumenty oraz informacje:

 1. Dane dziecka w postaci: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu miejsca zamieszkania.
 2. Imiona i nazwisko(a) rodziców (prawnych opiekunów),adres miejsca ich zamieszkania.
 3. Określenie przyczyny i celu, dla którego formułowany jest wniosek o uzyskanie orzeczenia.
 4. Zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).
 6. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich.
 7. Opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza).
 8. Podpis wnioskodawcy.

Rodzaje orzeczeń i opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń i opinii:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci
  i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola oraz szkoły.
 4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.
 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawności. Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci w wieku od narodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic lub prawny musi udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Może to być m.in.:

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • przedszkole integracyjne,
 • przedszkole ogólnodostępne,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Początek strony