PnLis12

 

Jpg

„Przedszkolna Karuzela – nowe miejsca edukacji przedszkolnej”

RPMA.10.01.04-14-a642/18-00

Realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Stowarzyszenie Karuzela prowadzi nabór do projektu

„Przedszkolna Karuzela – nowe miejsce edukacji przedszkolnej”

Kwalifikowane są dzieci w wieku od 3-5 lat mieszkające na terenie

miasta Radomia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 grudnia 2018.

Początek strony