I stwórz
Instytut
Rozwoju
Dziecka
 
 
TURNUS REHABILITACYJNYNIECHORZE 1

Sylwia Waśkiewicz

Stosowana Analiza Zachowania

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy o wpływie czynników środowiskowych na zachowanie (zdarzeń je poprzedzających, będących jego konsekwencjami i towarzyszących mu) i zapoznanie z metodami praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavior Analysis - ABA) jest nauką zajmującą się badaniem i wykorzystaniem praw uczenia do rozwiązywania społecznie istotnych problemów.
Program studiów został stworzony na bazie doświadczeń praktyków na co dzień pracujących z podopiecznymi ze spektrum autyzmu. To jedyne w Polsce studia podyplomowe o tak rozbudowanym bloku praktycznym - warsztatowym, uwzględniający takie zagadnienia jak: zachowania lękowe, agresywne, seksualne.

Adresaci

Adresatami studiów są absolwenci studiów o kierunkach humanistycznych i społecznych (np. psychologia, pedagogika, resocjalizacja, opieka społeczna), pracownicy przedszkoli i szkół integracyjnych, placówek oferujących pomoc osobom (nie tylko dzieciom) z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania; członkowie stowarzyszeń i fundacji na rzecz pomocy ww. grupom; pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy studiów będą przede wszystkim umieli trafnie analizować zachowania swoich uczniów, wytyczać cele edukacyjno-terapeutyczne, dobierać odpowiednie metody i techniki uczenia i wdrażać je do rozwijania sfer deficytowych. 
Najwięcej uwagi poświęcone zostanie terapii behawioralnej zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Duży nacisk będziemy kłaść na wytrenowanie umiejętności praktycznych.

Studenci zdobędą wiedzę na temat:

 • Diagnozy oraz przyczyn autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Analizowania zależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi a zachowaniem
 • Podstawowych praw rządzących zachowaniem
 • Metod badawczych stosowanych w analizie zachowania

Studenci zdobędą umiejętności:

 • Prowadzenia oceny behawioralnej, planowania interwencji i ewaluowania efektywności przeprowadzonej interwencji
 • Programowaniem oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych dla osób mających trudności z uczeniem się
 • Zapoznają się z technikami kształtowania, modyfikowania i eliminowania zachowań oraz obszarami ich zastosowań
 • Zapoznają się z zastosowaniami analizy zachowania w wychowaniu (radzenie sobie z zachowaniami trudnymi dzieci typowo rozwijających się), edukacji (punktowe systemy oceniania zachowania), terapii zaburzeń lękowych, terapii zachowań agresywnych, zachowań o charakterze seksualnym, fobii, natręctw
 • Analizie i dyskusji poddane będą zasady i problemy etyczne w pracy analityka zachowania
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz nietypowo rozwijającymi się.

Uzyskiwane uprawnienia

Studia mają charakter doskonalący. Ukończenie studiów (wraz ze spełnieniem szeregu innych wymagań) stanowi podstawę do starania się o uzyskanie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków, trenerów, samodzielnych pracowników naukowych - osoby specjalizujące się w poszczególnych fragmentach szkolenia. Praktycy z doświadczeniem klinicznym.

Ramowy program

 • Behawioryzm i prawa uczenia się
 • Podstawowe procesy, pojęcia i techniki analizy zachowań
 • Autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu: epidemiologia, przyczyny, diagnostyka
 • Stosowana analiza zachowania: specyfika i obszary zastosowań
 • Rozwijanie nowych zachowań
 • Procedury reagowania w sytuacjach trudnych zachowań
 • Praca z zachowaniami trudnymi
 • Zachowania trudne i ocena funkcjonalna
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i praktycznych
 • Punktowe systemy oceniania zachowania w praktyce
 • Techniki terapii 
 • behawioralnej zaburzeń odżywiania
 • Techniki terapii behawioralnej zaburzeń lękowych ( stymulacje fobie, kompulsje)
 • Techniki terapii behawioralnej zachowań agresywnych
 • Techniki behawioralne zachowań o charakterze seksualnym
 • Trzecia fala terapii behawioralnej
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz kontraktów behawioralnych
 • Metody i techniki terapeutyczne wspomagające SAZ
 • Etyka pracy analityka zachowania

Forma zaliczenia

testy z wybranych zagadnień programowych

Ilość godzin

334 godzin, w tym 30 godzin praktyk

Żywienie ma znaczenie

Celem zadania jest zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i dorosłych, podniesienie wiedzy i świadomości na temat zdrowego żywienia w  najbliższym środowisku, jak ogromny wpływ ma pożywienie i aktywność fizyczna na zachowanie, naukę i życie człowieka.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu województwa mazowieckiego do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych i zajęciach rekreacyjno- sportowych. Podczas zajęć uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności do przygotowywania zdrowych i smacznych posiłków oraz nauczą się aktywnie spędzać czas.  

Realizacja zadania to organizacja:

- warsztatów kulinarnych mają na celu naukę samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków,

- zajęć rekreacyjno-sportowych dzieci rozwijające chęć uczestnictwa w zajęciach aktywności fizycznej; w ramach zajęć fizycznych zapraszamy na zajęcia zumby oraz na treningi piłki nożnej,

- konferencji  na której przekażemy wiedzę w zakresie żywienia i aktywności fizycznej które maja realny wpływ na zachowanie i naukę dzieci.

Zajęcia będą się odbywać od czerwca do listopada w placówce przy ul. Toruńskiej 12 w Radomiu. 

Udział w zadaniu jest bezpłatny.

Zapisy pod numerem  510 804 104.

 

Zadanie współfinansowane  przez

mazowsze serce polski

Biologia dla nauczycieli

Biologia dla nauczycieli

Jedyne takie studia na Mazowszu...

Naukę poprowadzi zespół doświadczonych osób:

 • To grono najlepszyvh osób pracjących dla Stowarzyszenia Karuzela, działającego od 10 lat na rzecz pomocy dzieciom z trudnymi zachowaniami takimi jak autyzm, zespół aspergera czy ADHD.
 • To specjaliści zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, integracją sensoryczną, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, przedszkolną i wczesnoszkolną, psychologią, medycyną, prawem. 
 • To osoby prowadzące szkolenia, prelekcje. Niejednokrotnie nauczały w małych grupach jak i konferencjach dla 300 osób.
 • To przede wszystkim praktycy mający duże doswiadczenie zawodowe w pracy z dziećmi. Osoby życzliwe, sympatyczne zawsze gotowe ruszyć z pomocą.
 •  

  Potrzebujesz zmienić zawód? Wzmocnić swoje kompetencje?

  Zapisz sie już teraz na studia 

  Biologia dla nauczycieli...

  Ramowy program studiów:

  1. Anatomia i fizjologia człowieka,
  2. Biologia komórki,
  3. Biotechnologia,
  4. Genetyka,
  5. Ekologia,
  6. Ochrona przyrody i środowiska,
  7. Podstawy zoologii,
  8. Różnorodność bilogiczna,
  9. Dydaktyka biologii,
  10. Praktyka pedagogiczna

   

  Studiowanie z nami to wzrost niesamowitych korzyści...

  • zapłacisz jedyne 3 500,00zł za cały okres nauki przy jednorazowej wpłacie
  • otrzymasz szansę na zdobycie interesującej i poszukiwanej na edukacyjnym rynku pracy specjalizacji
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną  na miejscu u najlepszych terapeutów

  Biologia dla nauczycieli

  NABÓR 2017/2018 już rozpoczęty

  pierwszy zjazd 14 października 2017. 

  Studia Biologia dla nauczycieli

  UWAGA - Wypełniając poniższy formularz akceptujesz naszą politykę prywatności!!!! klik
  Please sprawdź swoje imię i nazwisko.
  Please sprawdź swoje imię i nazwisko.
  Please write a subject for your message.
  Please let us know your email address.
   
  Pamiętaj
  • Wszystkie szczegółowe informacje dot, procesu rekrutacji otrzymsz na e-mail
  • Z deklaracji uczestnictwa możesz zrezygnować w każdym momencie

  Z życzeniami sukcesów zawodowych,
  Zespół wykładowców Biologii dla nauczycieli

   

Najczęściej zadawane pytania WWR

Jakie kwalifikacje nabędę po ukończeniu studiów podyplomowych w "wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wczesną interwencją"?

Absolwenci studiów nabędą w wyniku ich ukończenia uprawnienia do diagnozy i wsparcia rozwoju małego dziecka w przedszkolu, szkole, ośrodku wczesnej interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Gdzie odbywa się nauka?

Studia te są prowadzone w Radomiu, w salach Stowarzyszenia "Karuzela", które już od wielu lat jest organem prowadzącym dla poradni specjalistycznej oraz placówek przedszkolnych wyspecjalizowanych w kształceniu dzieci z autyzmem, ADHD i Zespołem Aspergera - dysponujemy zatem odpowiednią bazą, w tym profesjonalną salą do SI oraz kadrą praktyków - co w powiązaniu z autorytetem naukowców, z którymi współpracujemy z Lublina, Łodzi i Radomia (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent - pedagog specjalny, dr Agnieszka Klaus-Strożek - psycholog, dr Katarzyna Nowak - psycholog) daje gwarancje uzyskania gruntownego wykształcenia w tym zakresie. Głównym organizatorem studiów jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, której świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskają Państwo po ich ukończeniu.

Ile trwa nauka?

Nauka na studiach podyplomowych trwa 3 semestry i obejmuje łącznie 350h zajęć dydaktycznych.

Jakie przedmioty będą realizowane w ramach studiów?

Pedagogika specjalna, Psychologia rozwoju małego dziecka, Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii, Metodyka pracy z rodziną małego dziecka o zaburzonym rozwoju, Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju, Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna małego dziecka, Wczesne wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka, Wybrane metody terapii, Fizjoterapia, Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem, Terapia dzieci z zaburzeniami widzenia, Terapia dzieci z zaburzeniami słuchu, Terapia w niepełnosprawnościach sprzężonych, Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadami wrodzonymi, Podstawy komunikacji alternatywnej, Praktyka, Seminarium

Jaki jest koszt studiów?

Opłata składa się z : 300,00 zł opłata wpisowa płatna na konto bankowe WSG przed złożeniem dokumentów (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej), koszt czesnego w r. ak. 2017/2018 to: 3400,00 zł za całość studiów 3-semestralnych (tyle wynosi kwota czesnego jeśli jest uiszczania jednorazowo). Możecie Państwo wybrać inne opcje płatności - na 2 raty, bądź na 12 rat. Uwaga: jeśli dana osoba zarekrutuje się na nasze studia do 30 września 2017 r., wtedy opłata wpisowa w wysokości 300,00 zł zostanie zaliczona w poczet czesnego (czyli wyniesie finalnie o 300,00 zł mniej).

Czy można się już zapisywać?

Tak. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, można już się rekrutować. Zgłoszenia są przyjmowane od 4 maja br.

Komplet wymaganych dokumentów:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy,

- zdjęcie formatu legitymacyjnego,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) dających uprawnienia do pracy w danym typie szkoły,

- kserokopia dwóch stron dowodu osobistego,

- dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 300,00 zł na konto bankowe Wyższej Szkoły Gospodarki podane na drugiej stronie kwestionariusza osobowego. Proszę o dopisek - wpisowe (studia podyplomowe) imię i nazwisko - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Radom).

Gdzie składać dokumenty?

Komplet dokumentów, o którym mowa wyżej należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie "Karuzela", ul. Toruńska 12, 26-600 Radom lub złożyć osobiście pod ww. adresem w Sekretariacie.

 

W razie jakichkolwiek dalszych pytań, proszę o telefon: 510 814 811.

mgr Sebastian Stankiewicz

Koordynator Studiów Podyplomowych w Radomiu

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Nadaj imię Karuzelowemu Bocianowi

Regulamin konkursu

„NADAJ IMIĘ KARUZELOWEMU BOCIANOWI”.


I.POSTANOWIENIA OGÓLE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „NADAJ IMIĘ KARUZELOWEMU BOCIANOWI”.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Karuzela.
3. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpagu Stowarzyszenia Karuzela.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Stowarzyszenia Karuzela organizatora konkursu na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika" zgodnie z pkt II podpunkt 1,
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (np biorę udział czy odpowiedź na określone pytanie)

c) każdy uczestnik może dodać dowolną ilość komentarzy z propozycją imienia bociana.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGLOSZENIE WYNIKÓW...


1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Stowarzyszenia Karuzela

2. Nagroda nie podlega wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 3 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do organizatora w celu ustalenia odbioru nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania organizatorowi chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie nagrody.


IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
b) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
c) udział w konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkurs(sponsora).
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.


VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpagu tj. Stowarzyszenia Karuzela. Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników

UWAGA KONKURS NA NASZYM FACEBOOK

UWAGA KONKURS NA NASZYM FACEBOOK: 
Nadaj imię Karuzelowemu Bocianowi !!!

Czy wiesz, że bociany przebywają drogę około 8 000 km, by wiosnę i lato spędzić właśnie z nami w Polsce? 
Żyją średnio 25 – 30 lat. 
Pod koniec kwietnia wykluł się nowy „polski bociek” i czeka na swoje imię. Może Ty już wiesz jak powinien się nazywać?

Zapraszamy do konkursu „NADAJ IMIĘ KARUZELOWEMU BOCIANOWI”. Pomysłodawcę najciekawszego bocianiego imienia zaprosimy na czerwcową wyprawę nad rzekę Bug, gdzie Stowarzyszenie Karuzela weźmie udział w oficjalnym nadaniu wybranego imienia i obrączkowaniu naszego bociana.

ZASADY są bardzo proste:
• Konkurs dla fanów Stowarzyszenie Karuzela (przez fana rozumie się osoby, które polubiły nasz profil)
• W komentarzu zaproponuj imię dla Karuzelowego Bociana
• Udostępnij post konkursowy oraz zaproś znajomych (nie jest to konieczny warunek ale będzie nam bardzo miło:)

Na zgłoszenia czekamy do 02.06.2017. 
Rozstrzygnięcie ogłosimy na profilu Stowarzyszenia Karuzela 05.06.2017.
Wyjazd w połowie czerwca 2017.

Zapraszamy na nasz profil na Facebook-u https://www.facebook.com/StowarzyszenieKaruzelaRadom/

Powodzenia!

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Cel studiów

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Centrum Nowoczesnej Edukacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Studia Podyplomowe przygotowują do pracy z osobami, które z różnych przyczyn nie respektują ogólnie uznanych norm prawnych, moralnych i obyczajowych. Studia te pozwolą poznać mechanizmy powstawania zaburzeń w zachowaniu oraz zdobyć podstawowe umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z przejawów zaburzonego zachowania.

Adresaci

Program Studiów Podyplomowych skierowany jest do osób z dyplomem studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania. Studia te adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych (i szkolno-wychowawczych) a także pracowników socjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic środowiskowych, kuratorów sądowych oraz do wszystkich tych osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia z dziećmi i młodzieżą ujawniającą zaburzenia w zachowaniu.

Uzyskiwane uprawnienia

Program studiów ukierunkowano na zagadnienia dotyczące etiologii zaburzeń w zachowaniu, diagnozy, pomocy psychologicznej, wychowawczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i reedukacyjnej dzieci i młodzieży przejawiającej różne symptomy zaburzeń zachowania. Absolwenci zdobywają kompetencje metodyczne w zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Ramowy program

 • Patologie społeczne
 • Podstawy prawne pomocy psychologiczno-wychowawczej
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka społeczna
 • Profilaktyka uzależnień
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu
 • Współczesne kierunki terapii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Koncepcje zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania
 • Terapia rodziny
 • Metody zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Rozwijanie myślenia kreatywnego
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

Obecność na zajęciach, prace zaliczeniowe dotyczące objawów, diagnozy zaburzeń w zachowaniu oraz działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych a także złożenie pracy dyplomowej.

Ilość godzin

280

Cennik

Sprawdź koszty

Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie

Cel studiów

zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu zarówno psychologii, jak i pedagogiki, wskazanie praktycznych możliwości stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki  w pracy z dzieckiem i rodziną, wykształcenie umiejętności, które umożliwiają pomoc dziecku w docieraniu do jego prawdziwego potencjału, studia mają pomóc w zrozumieniu, jak nasze zachowanie może oddziaływać na dziecko, podnoszenie kompetencji profesjonalistów stykających się w swojej pracy zawodowej z dzieckiem i rodziną,

wspieranie rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez dostarczenie kompetencji diagnostycznych i interwencyjnych, wskazanie zakresu potrzeb rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz możliwości ich uzyskiwania, doskonalenie umiejętności organizowania adekwatnej pomocy dziecku znajdującemu się w trudnej sytuacji w rodzinie pochodzenia i poza nią, przygotowanie do nawiązywania kontaktu i prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy.

Adresaci

Studium adresowane z jednej strony do absolwentów zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej czy resocjalizacji oraz do osób zajmujących się taką problematyką zawodowo, jak: psychologowie, pedagogowie, pracownicy socjalni, socjologowie, rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, prawnicy.

Studia te adresowane są także do osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej i poszukują niezbędnej wiedzy potrzebnej im do odpowiedzialnego podjęcia związanych z tą decyzją zadań.

Korzyści dla słuchaczy

Podczas zajęć studenci zostaną postawieni w samym środku różnorodnych warsztatów i zajęć praktycznych, dzięki którym poznają relacje, jakie istnieją w rodzinie i jej środowisku, problemy jakie trapią rodzinę oraz sposoby radzenia sobie z różnorodnymi trudnymi sytuacjami: począwszy od kryzysów małżeńskich, po radzenie sobie z osieroceniem i żałobą w rodzinie. Studenci poznają także tematykę niezbędną w pracy w charakterze specjalisty do spraw dziecka i rodziny w instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych.

Studium zapewnia także kompetencje niezbędne dla odpowiedzialnego podjęcia trudu wychowania dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, dzieci osieroconych czy w inny sposób skrzywdzonych przez los lub ludzi.

Spotkanie dwóch komplementarnych grup słuchaczy wzbogaca program studiów o unikalną możliwość wymiany doświadczeń z różnych punktów widzenia. Studium będzie więc nie tylko okazją dla zdobycia niepowtarzalnych kompetencji, ale i stworzy szansę autentycznego spotkania.

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem.

Ramowy program

1. Wiedza z zakresu psychologii:

Psychologia rozwojowa (szeroko rozumiana wiedza na temat kolejnych etapów rozwoju dziecka i mogących pojawiać się na danym etapie trudnościach i zagrożeniach, takich jak: moczenie nocne, jąkanie, trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami, agresja, kłamanie)

Umiejętność skutecznej komunikacji (ustalenie podstawowych zasad, aktywne słuchanie, parafrazowanie, powtarzanie, opanowywanie emocji etc.)

Problemy psychologiczne rodziny (osierocenie, praca z rodziną w okresie żałoby, radzenie sobie ze stresem, kryzys małżeński, rozwód, uzależnienia, rodziny z zaburzeniami psychosomatycznymi, anoreksja, depresja, schizofrenia, przemoc, ADHD itp.)

Psychopedagogika kreatywności

Psychologia konfliktu

2. Wiedza z zakresu pedagogiki:

Przemiany współczesnej rodziny; kulturowe wzory małżeństwa i rodziny

Wzory komunikacji w rodzinie, znaczenia emocjonalne przekazów rodzinnych, struktura systemu rodzinnego

Terapia rodziny (Jak rozpoznać problemy dziecka? Motywacja do udziału w terapii rodzinnej, rodzaje terapii, psychologiczne strategie pomocy rodzinie – warsztaty)

Formy pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (podejście indywidualne, grupowe oraz spojrzenie systemowe, prawna ochrona rodziny i dziecka)

Diagnoza i wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny

Metody pracy z dziećmi (Formy pracy/zabawy z dzieckiem, czyli jak pomóc nieśmiałemu dziecku, jak nauczyć dziecko odróżniania dobra od zła, przeklinanie, konsekwentne wychowanie, rozwiązywanie problemów jako wyzwanie i zabawa..)

Psychopatologia życia rodzinnego – case study

3. Zakres kompetencji ogólnych:

Komunikacja interpersonalna - warsztaty

Rozwiązywanie problemów - warsztaty

Trening integracyjny (poznanie własnych mocnych i słabych stron, podczas warsztatów aranżowane będą sytuacje, w których uczestnicy poznają się nawzajem, dzielą doznawanymi emocjami, okazują wzajemne zaufanie i wsparcie)

Stres i metody radzenia sobie z nim – warsztaty

Forma zaliczenia

 • test
 • praca dyplomowa (case study)

Ilość godzin

200

Zarządzanie Oświatą

Cel studiów

Zmieniające się przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce nieustannie wymuszają dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych do obowiązujących regulacji prawnych. Również nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed szkolnictwem coraz to większe wymagania. Dotyczą one nie tylko przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw, ale przede wszystkim innowacyjnych metod organizacji i zarządzania placówkami. Również postępujący niż demograficzny wymusza na osobach zarządzających szkołami podejmowanie decyzji służących poszukiwaniu nowych płaszczyzn działania i aktywności w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Celem studiów jest ukształtowanie sprawnego menagera – lidera placówki oświatowo-wychowawczej na miarę XXI wieku. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Adresaci

Studium przeznaczone jest dla, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej chcących ubiegać się o stanowiska kierownice w szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobyta podczas proponowanych studiów podyplomowych wiedza oraz praktyczne umiejętności zarządzania placówką oświatową, w jakie zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą na sprawne wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Pozyskane podczas zajęć kompetencje umożliwią sprawne kierowanie szkołą lub placówką edukacyjną.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych.

Kadra

Wysokiej klasy specjaliści z dziedziny zarządzania. Praktycy z doświadczeniem na najwyższych szczeblach kadry kierowniczej szkół, placówek oraz organów prowadzących i nadzorujących. Cenieni w Polsce managerowie prestiżowych placówek edukacyjnych i szkoleniowych.

Ramowy program

 • Przywództwo edukacyjne w szkole.
 1. Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty.
 2. Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji.
 3. Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji.
 4. Ustalanie hierarchii wartości w szkole.
 5. Partycypacja i współpraca w szkole.
 6. Budowanie zespołu.
 7. Cechy efektywnego zespołu.
 8. Przywódca/lider w zespole.
 9. Przywództwo przez inspirację.
 10. Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole.
 11. Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie.
 12. Zarządzanie zmianą.
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 1. Społeczny wymiar uczenia się.
 2. Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy.
 3. Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury.
 4. Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się.
 5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się.
 6. Strategie efektywnego uczenia się.
 7. Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się.
 8. Podstawa programowa jako mapa treści.
 9. Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.
 10. Ocenianie dla uczenia się.
 11. Szkoła jako organizacja ucząca się.
 12. Kultura otwartych drzwi.
 13. Uczenie się dorosłych.
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
 1. Podstawy partycypacji społecznej.
 2. Sposoby poznawania społeczności lokalnej.
 3. Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły.
 4. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi.
 5. Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi.
 6. Informowanie o zmianach w szkole.
 7. Komunikacja w szkole.
 8. Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.
 9. Media w procesach komunikowania się szkoły
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi: diagnoza sytuacji w szkole.
 2. Polityka kadrowa oraz procedury prawne.
 3. Procedura rekrutacji i selekcji pracowników.
 4. Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela.
 5. Zwalnianie pracownika.
 6. Motywowanie pracowników.
 7. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.
 8. Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli.
 9. Kultura szkoły: diagnoza charakterystyka, budowanie.
 10. Animowanie działań społeczności szkolnej.
 11. Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 1. Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wymagania państwa wobec szkół.
 3. Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły.
 4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
 5. Zarządzanie finansami w szkole.
 6. Kontrola zarządcza.
 7. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły     i zewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 8. Wykorzystywanie danych w procesie planowania.
 9. Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.
 10. Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły.
 11. Strategia rozwoju szkoły.
 12. Planowanie rocznej pracy szkoły.
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
 1. Ja jako lider.
 2. Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 3. Gotowość do uczenia się przez całe życie.
 4. Mój styl uczenia się.
 5. Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju.
 6. Motywacja wewnętrzna.
 7. Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.
 8. Radzenie sobie ze stresem.
 9. Zarządzanie sobą w czasie.
 10. Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia. 
 • Prawo oświatowe
 1. Wybrane zagadnienia prawa oświatowego.
 • Konkurs na dyrektora szkoły
 1. Przygotowanie, dokumentacja i przebieg konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa (koncepcja funkcjonowania przykładowej szkoły)
 • Egzamin dyplomowy (w formie egzaminu)

Ilość godzin

210

Cennik

Sprawdź koszty

Matematyka dla Nauczycieli

Cel studiów

Studia Podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Adresaci

Studia podyplomowe Matematyka dla nauczycieli są przeznaczone dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ramowy program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
1. Podstawy matematyki
2. Analiza matematyczna
3. Algebra i geometria
4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
5. Elementy matematyki współczesnej
6. Zastosowanie matematyki
7. Dydaktyka matematyki
8. Przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki
9. Informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin

420 (w tym 60 godz. praktyk zawodowych)

Strona 1 z 19
Początek strony